Menu
Your Cart

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

СТРАНИ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят условията и редът за ползване на уебсайта www.diamondseastore.com  наричан оттук нататък „САЙТЪТ“, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством САЙТА.

Чл.2 Страни по настоящите общи условия са:

1. „Дижимот” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Стара планина” №4А,  ЕИК:200191857, наричан оттук нататък ПРОДАВАЧ и

2. Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДМЕТ

Чл. 3. Продавачът предоставя на Потребителя каталог с оферти за покупка на стоки, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните изисквания за конкретните стоки.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. (1) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване” през САЙТА и натискане на бутон „Поръчай”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.

(2) При извършване на промени в Общите условия, Продавачът се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

КАТАЛОГ НА СТОКИТЕ

Чл.6 (1) Отделните видове стоки се подреждат във формата на оферти по различни показатели, съгласно изискванията на Потребителя и предлаганата класификация в сайта.

(2) Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната цена на отделната стока е за един брой и е без включена в тази стойност цена на доставката.

(4) Допълнителни условията на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА

Чл. 7 (1) Заявката за покупка и доставка на стока се извършва посредством попълване на представените на САЙТА формуляри за заявка за покупка и доставка на стоки.

(2) Потребителят се задължава да представи точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и мястото на доставка.

(3) В заявката автоматично се описват, видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на заявените стоки.

(4) Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА и в последствие ПОРЪЧАЙ в офертата на желаната стока, с което Потребителят изрично потвърждава своята заявка и се съгласява с Общите условия, публикувани на сайта. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Продавача, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(5) След получаване на заявката Продавачът се свързва посредством email съобщение с Потребителя в срок до 48 часа, за потвърждение на поръчката или липса на даден артикул от заявката.

(6) В период на намаление на артикулите от онлайн магазина Продавачът се задължава да изпрати заявените артикули от дадена поръчка само ако те са в наличност. Ако артикул или брой артикули са изчерпани като количество, Продавачът задължително се свърва посредством email съобщение с Потребителя в срок до 24 часа, за да го уведоми за липсващите артикули от неговата поръчка.

(7) В период на намаление Потребителят няма право да отказва поръчка, ако в нея липсват артикули, за които предварително е бил уведомен, че не са налични, поради изчерпване на количествата. Продавачът изпраща поръчката само с налични артикули в момента на направената заявка.

 УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 8 Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

т. 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

т. 2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 3 работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

т. 3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

т. 4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

т. 5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

т. 6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Чл. 9 (1) Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

(2) Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Чл.10 Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Чл.11 За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 12 След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

Чл. 13. Рекламации се приемат, както следва:

1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.

2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, чл.55, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

- стоката не е използвана;

- опаковката й е запазена;

- запазена е касовата бележка или фактурата;

Чл. 14. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Чл. 15.При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи своето запитване на телефон: +359 888 900 199; +359 885 900 199 или на email: diamondsea2016@gmail.com

 

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 2 работни дни (за територията на Република България) на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден. Цената и условията за доставка извън територията на Република България се уточняват допълнително. При въпроси пишете на адрес: diamondsea2016@gmail.com

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 

I. Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

 

II. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

III. След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

 

IV. Рекламации се приемат, както следва:

1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.

2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, чл.55, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

- стоката не е използвана;

- опаковката й е запазена;

- запазена е касовата бележка или фактурата;

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи своето запитване на телефон: +359 888 900 199 : +359 888 900 199  или на email:diamondsea2016@gmail.com

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

1. Наложен платеж: Заплащането на избрания от Вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

2. По банков път (СЛЕД повърждаване на поръчката)

Получател: Дижимот ООД

Банка: Централна кооперативна банка

 IBAN: BG94CECB97901085282700

BIC: CECBBGSF

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. в други посочени в закона случаи.

За нас Продукти Контакти Общи условия Доставка и Плащане 

 

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 2 работни дни (за територията на Република България) на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден. Цената и условията за доставка извън територията на Република България се уточняват допълнително. При въпроси пишете на адрес : diamondsea2016@gmail.com

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 

I. Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

 

II. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

III. След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

 

IV. Рекламации се приемат, както следва:

1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.

2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, чл.55, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

- стоката не е използвана;

- опаковката й е запазена;

- запазена е касовата бележка или фактурата;

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи свето запитване на телефон: +359 888 900 199: : +359 885 900 199 или на email diamondsea2016@gmail.com

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

1. Наложен платеж: Заплащането на избрания от Вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

2. По банков път (СЛЕД потвърждаване на поръчката)

Получател: Дижимот ООД

Банка: Централна кооперативна банка

 IBAN: BG94CECB97901085282700

BIC: CECBBGSF.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. в други посочени в закона случаи. 

Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 2 работни дни (за територията на Република България) на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден. Цената и условията за доставка извън територията на Република България се уточняват допълнително. При въпроси пишете на адрес diamondsea2016@gmail.com 

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 

I. Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

 

II. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

III. След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

 

IV. Рекламации се приемат, както следва:

1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.

2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, чл.55, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

- стоката не е използвана;

- опаковката й е запазена;

- запазена е касовата бележка или фактурата;

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи своето запитване на телефон: +359 888 900 199: +359 885 900 199 или на email:diamondsea2016@gmail.com

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

1. Наложен платеж: Заплащането на избрания от Вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

2. По банков път (СЛЕД потвърждаване на поръчката)

Получател: Дижимот ООД

Банка: Централна кооперативна банка

 IBAN: BG94CECB97901085282700

BIC: CECBBGSF.

Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. в други посочени в закона случаи.

За нас Продукти Контакти Общи условия 

 Изчерпани продукти

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

1. Наложен платеж: Заплащането на избрания от Вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

2. По банков път (СЛЕД потвърждаване на поръчката)

Получател: Дижимот ООД

Банка: Централна кооперативна банка

 IBAN: BG94CECB97901085282700

BIC: CECBBGSF.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 17. Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. в други посочени в закона случаи.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 18 (1) Потребителят има право да се ползва свободно от ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

(2) Потребителят на САЙТА няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от САЙТА, без изрично разрешение на Продавача.

(3) Потребителят няма право да претоварват САЙТА с фиктивни заявки или друга информация.

(4) Потребителят на САЙТА няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

За нас Продукти Контакти Общи условия Доставка и Плащане